بانک ملت بیشترین تعداد حواله های بین بانکی ساتنا را در میان بانک های کشور به خود اختصاص داد.