عضو هیات مدیره بانک ملت اظهار داشت: با پیوستن به جرگه بانک های خصوصی ، این بانک ورود به عرصه های جدید سرمایه گذاری را در دستور کار خود قرار داده است.