رییس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان کرمانشاه از عملکرد بانک ملت در دانشگاه ها قدردانی کرد.