جلسه معرفی توانمندی های سامانه مدیریت حساب های بانکی تحت عنوان محب ، برای دست اندرکاران شرکت مخابرات استان زنجان برپا شد.