سامانه مدیریت حساب های بانکی با عنوان محب در شرکت مخابرات استان خراسان رضوی نصب و راه اندازی شد.