بانک ملت ، به صورت فعال در دومین نمایشگاه تخصصی انرژی در استان اصفهان شرکت کرد.