مدیریت شعب بانک ملت در استان کرمان ، خدمات و محصولات نوین این بانک را به دست اندرکاران معاونت آموزشی علوم پزشکی کرمان معرفی کرد.