مدیر امور ناحیه سه بانک ملت اظهار داشت: سودآوری ، دفاع از ارزش سهام بانک با افزایش سود و احساس مسوولیت در قبال سهامداران از اولویت های بانک ملت در عرصه خصوصی است.