ساختمان شعبه بهارستان کاوه بانک ملت در شهر اصفهان به محل جدید واقع در محل شرکت صاایران روبه روی ترمینال کاوه اصفهان انتقال یافت.