مدیریت شعب بانک ملت منطقه سه تهران در راستای سیاست تنظیم شبکه شعب ، دو شعبه تحت نظارت خود را ادغام کرد.