نصب پایانه های فروشگاهی در دفاتر خدمات ارتباطی و فروشگاه های کفش ملی خوزستان