سامانه پرداخت الکترونیک بهای سوخت در سه جایگاه سوخت دیگر در استان مازندران به بهره برداری رسید.