همایش مشترک مسوولان بانک ملت و دست اندرکاران سازمان نوسازی و تجهیز مدارس استان قزوین با حضور مدیرکل ، کارکنان و پیمانکاران این سازمان و مسوولان انجمن پیمانکاران استان بر پا شد.