در راستای تنظیم شبکه و افزایش کارایی شعب ، چهار شعبه بانک ملت در استان های تهران، قم و اصفهان در شعب دیگر ادغام شدند.