بزرگ ترین مرکز مکانیزه معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین درکشور با مشارکت بانک ملت در استان هرمزگان به بهره برداری رسید.