مدیریت شعب بانک ملت در شرکت شهرک های صنعتی استان مازندران ، باجه ای را راه اندازی کرد.