مدیریت شعب بانک ملت در استان یزد ، به نصب و راه اندازی سامانه پرداخت الکترونیک در نواحی فروش فرآورده های نفتی استان اقدام کرد.