بانک ملت استان خوزستان با برگزاری همایشی آموزشی ، خدمات نوین و الکترونیک این بانک را به کارکنان شرکت گاز استان خوزستان و خانواده های آنان معرفی کرد.