مدیرعامل بانک ملت اظهار داشت: اعتبارات اسنادی گشایش یافته از سوی شرکت واگن سازی وابسته به متروی تهران در بانک ملت ، سررسید شده و تمدید آن منوط به ایفای تعهدات قبلی است.