دو شعبه بانک ملت در استان های اصفهان و سیستان و بلوچستان در شعب دیگر ادغام شدند.