بانک ملت اردبیل نصب پایانه های پرداخت الکترونیک در نمایندگی های شرکت های بیمه و جایگاه های سوخت استان را در دستور کار قرار داد.