بانک ملت استان قزوین ، در 7 مرکز خرید این استان ، بیش از 117 هزار تن گندم از کشاورزان خریداری کرد.