بانک ملت استان قم برای بازسازی حرمین امامین عسکریین ، یک فقره حساب جاری الکترونیک( جام) افتتاح کرد.