رییس دانشگاه علوم پزشکی استان خوزستان از عملکرد مطلوب بانک ملت در این استان قدردانی کرد.