بانک ملت استان خوزستان نسبت به تامین هزینه انشعاب گاز تعدادی از خانوارهای محروم شهرستان خرمشهر اقدام کرد.