سومین همایش خدمات بانکی و صادرات ، آبان ماه سال جاری برگزار می شود .