بانک ملت استان گیلان تا پایان مهرماه سال جاری ، بیش از نیمی از جایگاه های سوخت استان را به این سامانه مجهز خواهد کرد.