بانک ملت استان اردبیل در سال جاری ، 250 درصد بیشتر از سال 1387 ، از مردم استان گندم خریداری کرد.