مدیریت شعب بانک ملت در استان فارس یک واحد بانکی در دانشگاه آزاد اسلامی آباده تاسیس کرد.