مدیرعامل بانک ملت در سومین همایش بین المللی گاز در روز شنبه چهارم مهرماه سال جاری سخنرانی می کند.