طرح پرداخت الکترونیک بهای سوخت در جایگاه های سوخت استان های زنجان و کهگیلویه و بویراحمد به مرحله اجرا درآمد.