رییس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی اعلام کرد که در سال جاری 10 برابر سال گذشته از کشاورزان استان گندم خریداری شده است.