صداو سیمای مرکز استان خوزستان ، بانک ملت را به عنوان بانک نمونه استان انتخاب و معرفی کرد.