سازمان دانش آموزی استان همدان از عملکرد بانک ملت در اعزام دانش آموزان این استان به سفر عمره قدردانی کرد.