دو شعبه بانک ملت در استان قم و منطقه کرج در دو شعبه دیگر بانک ادغام شدند.