کشاورزان استان فارس بیش از سه هزار و 200 میلیارد ریال بابت گندم های تحویلی خود به سیلوهای خرید نقدی گندم ، وجه دریافت کردند.