ثبت صدور و دریافت چک های صیادی از سوی مشتریان با استفاده از پیامک و بدون نیاز به گوشی های هوشمند نیز امکان پذیر است.