یک شعبه و باجه بانک ملت در شرکت های پتروشیمی مستقر در استان خوزستان فعالیت رسمی خود را شروع کردند.