بانک ملت ساعت جدید فعالیت واحدهای صف و ستاد این بانک را اعلام کرد .