هیات مدیره بانک ملت، پیشنهاد خود را مبنی بر افزایش حدود 142 درصدی سرمایه این بانک به مجمع عمومی فوق العاده ارائه کرد.