بر اساس اطلاعات گزارش فعالیت ماهانه منتهی به پایان بهمن 1400، بانک ملت در مانده سپرده های قرض الحسنه جاری، مانده سپرده های ارزی، مانده کل مصارف، سرانه شعب در جذب سپرده های ریالی، سرانه پرسنلی و سرانه شعب در جذب منابع جایگاه نخست بانک های تجاری را در اختیار دارد.