ویدیوی معرفی خدمت حواله منظم در محیط اینترنت بانک ملت، منتشر شد.