ویدیوی آشنایی با خدمات چک های صیادی در سامانه بانکداری اینترنتی اشخاص حقوقی منتشر شد.