برگزاری آزمون استخدامی سال 1400 بانک ملت تا اطلاع بعدی به تعویق افتاد.