وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از بانک ملت در نشست خیران آموزش عالی کشور قدردانی کرد.