بانک ملت موفق به کسب تندیس بلورین جایزه بین المللی مدیریت دانشی KM4D شد.