کارسازی چک در شعب بانک ها تا اطلاع بعدی براساس روال گذشته صورت می پذیرد.