بانک ملت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارتقای سطح همکاری های متقابل و مراودات بانکی تفاهمنامه همکاری امضا کردند.