مهلت ثبت نام در مسابقه ایده ملت تا پایان آذرماه سال جاری، تمدید شد.