مدیرعامل بانک ملت در پیامی روز مهندسی و بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی را به مهندسان ایرانی تبریک گفت.